Algemene voorwaarden

Door het kopen van een toegangskaart en het bezoeken van de evenementen, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van Stichting Top-Evenementen zoals hieronder omschreven.

Artikel 1. Definities
1.1 “Organisatie“, Stichting Top-Evenementen, gevestigd aan de Swette 1c, 9269 RC te Feanwâlden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 85419478, top-evenementen.nl (KVK: 01063951 – interim ticketverkoop), tevens de rechtspersoon(en) die zijn belast met de organisatie van een evenement.

1.2 “Evenement“, elke door de organisatie georganiseerde activiteit in de breedste zin van het woord.

1.3 “Bezoeker(s)“, elke (rechts)persoon welke op geldige wijze een toegangsbewijs heeft verkregen voor een door de organisatie georganiseerd evenement en elke persoon die met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te krijgen tot een evenement.

1.4 “Evenemententerrein“, alle open en overdekte velden, pleinen, ruimtes en gebouwen, parkeerlocaties, in- en uitlooproutes welke deel uit maken van de locatie waar het evenement plaats vind.

1.5 “Ticket(s) of toegangsbewijs(zen)“, een door of namens de organisatie verkregen schriftelijk of digitaal document waarmee de bezoeker toegang verstrekt wordt tot het betreffende evenement

1.6 “Consumptie munten“, een door de organisatie uitgegeven munt/token welke bezoekers kunnen aanschaffen voor een door de organisatie bepaald bedrag die tijdens evenementen op daarvoor aangegeven locaties gebruikt kunnen worden als betaalmiddel.

1.7 “Website en Social Media“, officieel openbaar en publiek toegankelijke digitale platformen van de organisatie zoals website: www.top-evenementen.nl, Facebook, Instagram, etc.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden worden, zijn en blijven van toepassing op elke door de organisatie geleverde dienst, product, bemiddeling en overeenkomst, tenzij anders schriftelijk en aantoonbaar in overeenstemming met de organinsatie is overeen gekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden, zijn en blijven ook van toepassing op overeenkomsten die worden aangegaan met een door de organisatie bemiddelde of ingeschakelde organisaties, bedrijven en personen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn altijd te raadplegen en op te slaan via deze website en kunnen op verzoek schriftelijk of digitaal worden verstrekt.

2.4 Voor elk van de organisatie georganiseerd evenement zijn huisregels van toepassing welke net als deze algemene voorwaarden te raadplegen zijn via deze website. De bezoeker verklaart zich hierbij bewust en akkoord te zijn met de inhoud van het huisregelement en zich conform hiervan te zullen gedragen.

2.5 Voor kennelijke (typ)fouten, vergissingen en overige verschrijvingen op deze website, in publicaties en andere zowel schriftelijke als digitale uitingen, kan er geen aanspraak worden gemaakt en geld voor de organisatie een algehele ontheffing van de nakomingsplicht of tot het uitkeren van een schadevergoeding.

2.6 Bij het bestellen van meerdere toegangskaarten verklaart u gemachtigd te zijn om namens deze persoon(en) waarvoor u de toegangskaart heeft aangeschaft de voorwaarden te accepteren en deze bewust heeft gemaakt over de inhoud en verplichtingen van deze voorwaarden.

Artikel 3. Toegangsbewijs
3.1 Op het moment dat de bezoeker één of meerdere toegangsbewijzen/tickets aanschaft, krijgt of door het inleveren van het toegangsbewijs en daarmee de evenementenlocatie betreed, is het moment dat de overeenkomst tussen de bezoeker en de organisatie tot stand komt.

3.2 Wanneer een bezoeker één of meerdere toegangsbewijzen besteld, zullen deze, na ontvangst van bevestiging van betaling, direct toegankelijk zijn om te downloaden op de website. Er zal op dat moment tevens automatisch een e-mail worden verzonden naar het door de bezoeker opgegeven e-mail adres. Deze e-mail bevat de URL naar zijn persoonlijke omgeving op de website waar de bezoeker van moment van aanschaf t/m de dag van het evenement toegang tot heeft om de toegangskaarten te kunnen downloaden.

3.3 Bestelde toegangskaarten worden digitaal verstrekt als PDF met een A4 formaat welke de bezoeker zelf dient uit te printen en fysiek duidelijk leesbaar in kleur of zwart/wit moet aan kunnen tonen bij de toegang tot het evenement. De bezoeker verklaart hiervoor zelf over deugelijke middelen of mogelijkheden te bezitten.

3.4 Een toegangsbewijs geeft recht tot toegang voor één persoon tot het evenement en zal worden ingenomen aan de ingang van het evenement waarna de bezoeker als bewijs van een geldige toegang en leeftijdsbepaling, een stempel, polsbandje of ander vorm van toegangsbewijs krijgt. Bij het verlaten van het evenement zonder dit toegangsbewijs, is het terugkeren tot het evenement niet meer toegestaan en zal men (indien mogelijk) bij de ingang een nieuwe toegangskaart dienen aan te schaffen.

3.5 Van af het moment dat organisatie de bezoeker(s) één of meerdere toegangskaarten heeft verstrekt, is de bezoeker hiervoor zelf verantwoordelijk. In het geval van misbruik, diefstal of verlies ligt het risico hiervan bij de bezoeker. Tevens zal de geldigheid van een toegangskaart vervallen wanneer deze incompleet of onleesbaar is.

3.6 Toegangsbewijzen zijn niet inwisselbaar voor valuta.

3.7 Op ongebruikte toegangsbewijzen wordt geen restitutie gegeven.

Artikel 4. Aankoopbewijs
4.1 Naast toegangsbewijzen kunnen bezoekers, afhankelijk van het evenement, via de website een digitaal aankoopbewijs aanschaffen voor overige diensten of producten zoals merchandise, consumptie munten, parkeerkaarten, etc. Dit aankoop bewijs word net als een toegangsbewijs digitaal verstrekt in de vorm van een PDF document in A4 formaat welke voorzien is van een unieke barcode of QR code welke door de bezoeker dient te worden uitgeprint en fysiek te worden meegenomen naar het evenement om in te kunnen wisselen. Ook voor aankoopbewijzen geld dat incomplete of onleesbare aankoopbewijzen ongeldig zullen zijn.

4.2 Aankoopbewijzen voor consumptie munten zijn, tenzij anders aangegeven, geldig en inwisselbaar tijdens het bijbehorende evenement. Verkregen consumptie munten worden niet teruggenomen maar blijven voor onbepaalde tijd geldig en kunnen worden ingewisseld tijdens alle, door de organisatie georganiseerde, huidige en toekomstige evenementen waar het gebruik van consumptie munten van toepassing is.

4.3 Aankoopbewijzen voor parkeerkaarten zijn alleen geldig tijdens het evenement waarvoor de parkeerkaarten zijn aangeschaft. Ongebruikte aankoopbewijzen van parkeerkaarten zijn niet overdraagbaar naar een volgend evenement.

4.4 Aankoopbewijzen voor merchandise zijn onbeperkt geldig en kunnen ingewisseld worden tijdens alle evenementen waar de betreffende merchandise wordt aangeboden.

4.5 Aankoopbewijzen zijn niet inwisselbaar voor valuta.

4.6 Voor ongebruikte aankoopbewijzen wordt geen restitutie gegeven.

Artikel 5. Gedrag, veiligheid en openbare orde
5.1 De organisatie zet zich in volle machte er 100% voor in om haar bezoekers een positieve en veilige ervaring te kunnen geven. Bij calamiteiten welke hiervan ten koste gaan, zullen op een pasbare verhoudingsgewijze manier worden geconfronteerd.

5.2 Overtreders van het huisregelement of algemene voorwaarden kunnen van het terrein worden verwijderd. Wettelijke overtredingen zullen worden gemeld en worden overgedragen aan de politie. Bij elke overtreding welke verwijdering van het evenement tot gevolg heeft, komt het toegangsrecht tot het evenement te vervallen zonder recht tot het terug ontvangen van het entreegeld.

5.3 Bij de toegang tot het evenement, zal er voor de algehele veiligheid, door beveiliging een controle uitgevoerd worden op niet toegestane voorwerpen. U dient aan deze controle uw medewerking te geven. Het niet willen onderwerpen aan deze controle kan resulteren dat u de toegang tot het evenement zal worden ontzegt, zonder aanspraak te kunnen maken op restitutie.

5.4 Er zijn op het evenemententerrein toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn (tenzij anders vermeld) kosteloos toegankelijk. Het poepen of plassen op elke andere plek dan de daarvoor aangewezen toiletvoorzieningslocatie, is ten strengste verboden.

5.5 Het is zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie verboden om reclame te maken, producten en/of diensten aan te bieden of te verkopen, promoties of wervingsmiddelen in te zetten of te verspreiden zoals bv. flyeren, op en rondom het evenemententerrein, voor, tijdens en na het evenement. Elke overtreding hiervan zal worden beboet voor een bedrag van minimaal € 500,-.

5.6 Het is bezoekers niet toegestaan, al dan niet tegen betaling, alcoholische dranken te verstrekken aan medebezoekers welke jonger zijn dan 18 jaar. Voor bezoekers jonger dan 18 jaar is het verboden alcoholische dranken te kopen, proberen te kopen of bij zich te dragen.

5.7 Met uitzondering van de buitenlucht is het overal verboden om te roken in alle binnen- en overdekte locaties van het evenement en evenemententerrein.

5.8 Het is ten strengste verboden om te gooien met producten zoals drank of elk ander voorwerp welke een mogelijk gevaar tot gevolg kan hebben. Bij elke overtreding zal de aanstichter(s) verwijderd worden van het terrein of worden overgedragen aan de politie. Voor eventuele schade door consequenties en gevolg zal er aangifte gedaan worden en worden verhaald op de overtreder(s).

5.9 Voor elk evenement gelden vooraf vermelde openingstijden. Voor en na deze tijden geld een algeheel toegangsverbod voor het gehele evenemententerrein.

Artikel 6. Parkeren en stallen
6.1 Parkeren en stallen op het evenemententerrein is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties.

6.2 Het parkeren of stallen buiten de door de organisatie aangewezen locaties mag alleen op door de gemeente aangewezen openbare parkeer en/of stallingslocaties. Parkeren of stallen buiten de aangewezen zones kunnen onderhevig zijn aan een boete of wegsleepregeling.

6.3 Het parkeren of stallen in, op en rondom het evenement, geschiedt te allen tijde op eigen risico.

Artikel 7. Audio- en visuele- media apparatuur
7.1 Tijdens alle evenementen zullen er door de organisatie of door de organisatie in opdracht gestelde personen/bedrijven, foto- en videoopnames worden gemaakt. Voor alle aanwezigen van het evenement en evenemententerrein geld dat zij, indien persoonlijk zichtbaar zijn, volledig akkoord gaan met het verspreiden en exploiteren van deze opnames via alle mogelijke mediavormen.

7.2 Het is niet toegestaan om geluid- of video opnames te maken via apparatuur met afneembare lenzen en andere (semi) professionele apparaten zonder nadrukkelijke toestemming van de organisatie m.u.v. smartphone- en compact camera’s.

7.3 Bij het overtreden van artikel 7.2 is de organisatie bevoegd tot het tijdelijk in bewaring nemen van de apparatuur tot dat het evenement ten einde is en/of het door de overtreder is aangetoond dat de betreffende opname(s) zijn gewist.

7.4 Professionele fotografen, persfotografen en overige personen welke met commercieel motief foto- of video opnames van het evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een schriftelijk bewijs van de organisatie dat zij hier toestemming voor hebben verkregen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.
8.1 Voor de bezoeker is de aansprakelijkheid van directe schade door de organisatie beperkt tot het vergoeden van een bedrag welke nimmer hoger zal zijn dan dat de verzekeraar van de organisatie uit zal keren. Voor indirecte en/of gevolgschade is de organisatie nooit aansprakelijk.

8.2 Een bezoeker kan alleen aanspraak maken op eventuele schade wanneer wettelijk aantoonbaar is dat deze het directe gevolg is van buitengewone nalatigheid, roekeloosheid of wanbeleid van de organisatie. De aansprakelijkheid hiervan is echter beperkt tot het vergoeden van directe schade tot een maximaal bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie van de betreffende claim zal uitkeren.

8.3 Het betreden van in- om en van het evenemententerrein geschiedt geheel op eigen risico. Indien er door de organisatie, al dan niet betaald, opbergruimtes en/of gardarobe mogelijkheden worden aangeboden, zal het gebruik hiervan, of buiten deze mogelijkheden, geheel op eigen risico zijn van de bezoeker en is de organisatie niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook van schade, verlies of diefstal.

8.4 Tijdens het evenement zal er luide muziek ten gehore gebracht worden. De bezoeker verklaard hiervan op de hoogte te zijn en dat zij zelf verantwoordelijk worden gehouden om zich naar eigen inzicht hier tegen te beschermen. De organisatie adviseerd hiervoor bijvoorbeeld gehoorbescherming te dragen of zicht te verplaatsen naar een minder luide locatie.

8.5 Wijzigingen in het evenementenprogramma welke plaats vinden na de aankoop van een toegangsbewijs, geven geen recht op ontbinding van de aankoop en/of gedeeltelijke cq. volledige restitutie van het aankoopbedrag.

8.6 Voor de wijze waarop een act en/of artiest(en) hun bijdrage en invulling leveren aan het evenement, ligt volledig bij de artiest en buiten de verantwoording van de organisatie.

Artikel 9. Ontbinding.
9.1 De organisatie heeft het recht om een overeenkomst gedeeltelijk of volledig te ontbinden. In geval van ontbinding zullen aankopen van toegangs- en aankoopbewijzen worden geannuleerd.

9.2 Bij het ontbinden van een overeenkomst zal het volledige aankoopbedrag, minus eventuele fee’s of transactiekosten worden terugbetaald aan de koper.

9.3 Wanneer een ontbinding onderhevig of veroorzaakt is door overtreding van de huisregels of algemene voorwaarden komt elke aanspraak voor restitutie of terugbetaling te vervallen.

Artikel 10. Overmacht.
10.1 In geval van overmacht behoud de organisatie het recht om het evenement te annuleren of te verplaatsen naar een ander, nader te bepalen tijd en datum.

10.2 Onder overmacht worden alle mogelijke situaties bedoeld welke buiten schuld of toedoen van de organisatie worden veroorzaakt zoals; weersomstandigheden, epidemieën, stakingen, terroristische dreigingen, ziekte, terugtrekking van een act of artiest(en), wijzigingen of intrekking van noodzakelijke verleende vergunningen, etc.

10.3 Bij annulering van een evenement door overmacht zal op kortst mogelijke termijn informatie en/of een nader te bepalen vervolg worden aangedragen welke openbaar kenbaar gemaakt zal worden via de officiële website van de organisatie.

De op deze pagina weergegeven informatie kan aangevuld of gewijzigd worden!
Datum laatste wijziging: 11-02-2022

Terug naar de hoofdpagina